Ўзбекистон Республикаси филология соҳаси ходимларининг "ФИЛОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИ" илмий-услубий журнали

НИЗОМИ

Тошкент-2002


I. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1.                “ФИЛОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИ” Республика филология соуаси ходимлари учун мўлжалланган илмий-методик журналдир. Муассислар Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ҳисобланади.

1.2.                Мазкур Низом “ФИЛОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИ” журнали (матн давомидаги номи “Тахририят”) фаолиятининг ташкилий, иутисодий, умумий ва ижтимоий асосларини белгилайди.

1.3.                “ФИЛОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИ” журнали тахририяти Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги қонун, муассислар томонидан тасдиуланган Низом асосида фаолият кўрсатади.

1.4.                Таҳририят ўз фаолиятини амалга оширишда касб мустакдллигига асосланади ва муассислар билан доимий ҳамкорлик қилади. Амалдаги қонунларда, мазкур Низомда, таъсис шартномасида назарда тутилмаган ҳолларда Муассислар тахририят ишларига аралашмайдилар.

1.5.                “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида"ги қонунга биноан журнал материаллари цензурадан холидир.

1.6.                Низом Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг ҳайъат мажлиси қарорига асосан қабул қилинади.

II. МУАССИСЛАРНИНГ ХУҚУКЛАРИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

11.         1. Муассисларнинг оммавий ахборот воситасини таъсис этиш билан боғлиқ барча уаракатлари, уларнинг ууууулари, маусад ва вазифалари, давлат уамда жамият олдидаги масъулияти Ўзбекистон Республикасининг қонунлари асосида белгиланади. Муассис, ношир ва таҳририят ўртасидаги ишлаб чиуариш, мулкий ва молиявий муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунларига мос равишда тузилган таъсис шартномалари асосида урнатилади.

II.           2.. Муассисларнинг ууууулари ва мажбуриятлари:

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги қуйидаги вазифаларни ўз зиммасига олади:

       журнал Низомига ўзгартиришлар киритади ва тасдиқлайди;

       журналнинг бош муҳарририни тайинлайди;

       журналнинг ўз вақтида ва сифатли чиқишини назорат қилади;

       таҳририят ходимларига вазирлик ташкилотлари ҳисобида бўлиш, шу билан боғлиқ моддий имтиёз ва кафолатлардан фойдаланишни таъминлайди.

Ўзбекистон давлат жауон тиллари университети қуйидаги вазифаларни уз зиммасига олади:

       таҳририят ишларини олиб бориш учун бош муҳаррир тавсия қилган бош муҳаррир уринбосари, масъул котиб, муҳаррир, дизайнер, мусаҳҳиҳ ва компьютерда терувчи, саҳифаловчини ишга қабул қилади, таҳририятнинг штат жадвалини белгилайди ва бюджетдан ташқари маблағ ҳисобидан маош билан таъминлайди;

—журнални чоп этиш билан боғлиқ бўлган харажатларни олдиндан тўлашни ўз зиммасига олади;

— алоҳида хизмат курсатган ходимларни моддий ва маънавий рағбатлантириш, ҳукумат мукофотларига такдим этиш;

журнални сотишдан тушган маблаг журнал фаолиятини янада кенгайтириш ва такомиллаштиришга сарфланади.

Журнал таҳририятининг амалий фаолияти муассисларнинг ўз бурч ва вазифаларини белгиловчи асосий омилдир.

Муассислар таҳририятнинг касб мустақиллиги доирасидаги мажбуриятлари учун жавоб

бермайдилар. Тахририят муассисларнинг касб мустакиллиги доирасидаги мажбуриятлари учун жавоб бермайди.

III.       “ФИЛОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИ” ЖУРНАЛИНИНГ МАКСАД ВА

ВАЗИФАЛАРИ III. 1. “ ФИЛОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИ ” журналининг максади:

Журнал вазирлик тасарруфидаги ўқув юртларида филология фанини замон талаблари даражасида ривожлантириш, уни миллий истикдол мафкураси ғоялари билан бойитиш ва шу фан йуналишида олиб борилаётган илмий-методик янгиликларни илмий жамоатчиликка етказишга хизмат килади.

Мазкур нашр “Таълим тўғрисида”ги қонун ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да кузда тутилган барча масалалар бўйича илмий-тадкркрт, таргибот ва ташвикрт ишларини олиб бориш; миллий ҳамда жаҳон филологияси муаммоларига дойр илғор назариялар, илмий фикрлар, методика ва амалиётни ҳаётга жорий этишда таргиботчи ва ташвиқотчи сифатида фаолият курсатишдан иборат.

Тахририят ўз максад ва вазифаларини амалга ошириш билан бирга, тахририят ходимларини ижтимоий куллаб-кувватлаш ҳамда ўз моддий-техника базасини мустахқамлаш учун кушимча манбалар яратиш максадида муассислар билан биргаликда амалдаги қонунларга асосланган ҳолда турли иловалар, буклетлар, таквимлар, плакатлар ва бошқа шу соҳага оид кулланмалар нашр қилади.

IV. НОШИР

IV.                  1. Муассислар, таҳририят ва ношир ўртасидаги барча ишлаб чиқариш, мулкий ва молиявий муносабатлар амалдаги қонунлар ва ўзаро тузилган шартномалар асосида ўрнатилади.

V. ИШЛАБ ЧИКДРИШ ВА МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТ

V.                    I. Тахририят Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари муассислигида ташкил этилиб, университет таркибида фаолият юритади.

V.       2. Тахририятнинг хукукрй манзили: Тошкент шахри. Мукумий кучаси, 104-уй.

V.        3. Мулкни ҳосил қилиш манбалари куйидагилардир:

                     журнал тиражини сотишдан ёки қўшимча босилган тиражни ўз агентлари орқали сотишдан тушадиган даромад;

                     турли хил иловалар чикдришдан тушадиган даромад;

                     банк ва бошқа кредит берувчиларнинг кредитлари;

                     кайтарилмайдиган ва хайрия бадаллари, ташкилотлар, корхоналар ва фуқароларнинг бегараз моддий ёрдамлари;

                     ҳомийлардан тушган маблаглар;

                     ушбу Низомда белгиланган фаолиятларнинг амалга оширилган барча турларидан тушган маблағар;

                     қонунларга зид келмайдиган бошқа манбалар.

V.          4. Тахририят ишлаб чиқарган маҳсулотлар ва бошқа қонун-қоидаларга ҳамда муассислар билан тузилган таъсис шартномаларига зид келмайдиган фаолиятлардан тушган даромадлар, муассислар билан келишилган хрлда ва улар билан тузилган шартномалар асосида такримланади.

V.                    5. Тахририят журналнинг бир сони нархини, шунингдек, у бажараётган бошкд ишлар ва курсатилаётган хизматлар бах1осини муассислар билан келишган хрлда бегилайди.

VI.      ТАШКИЛИЙ МАСАЛАЛАР

VI.                  1. Тах,ририят ижодий, ишлаб чикдриш, тижорат ва молиявий фаолият билан

боғлиқ асосий масалаларни таурир уайъати йигилишида куриб чиуади ва уал қилади.

VI.          2. Таурир уайъати таркибига: бош муҳаррир(раис), бош муҳаррир уринбосари, масъул котиб ва таҳририятнинг айрим аъзолари, муассис, жамоатчилик вакиллари киришлари мумкин. Таурир уайъати таркиби (бош муҳаррирдан ташуари) ва ундан бошуа узгартиришлар бош муҳаррир тавсиясига кура Ўзбекистон давлат жауон тиллари университети ректори томонидан тасдиуланади.

VI.          3. Таҳририят кенгаши журналнинг ижодий, ноширлик, тижорат ва молиявий фаолият курсатишида кумаклашувчи маслауатчилар гурууидир.

VI .4. Бош муҳаррир:

                      таурир уайъати ва таҳририят жамоаси фаолиятига умумий раубарлик қилади. Таъсисчилар, ношир, муаллиф, давлат органлари, жамоатчилик ташкилотлари, фууароларнинг бошуа уамжамиятлари билан булган алоуаларда таҳририятнинг вакили сифатида иштирок этади;

—журнал эутиёжидан келиб чиуиб, барча ижодий, техник ва бошуа ходимларни ишга тавсия этади;

                      журналга тааллуули булган масалаларни таъсис шартномаси ва Низомга асосан уал қилади.

VI.         5. Таҳририят жамоаси барча ходимлар: бош муҳаррир, унинг уринбосари, масъул котиб, муҳаррирлар, дизайнер, мусаууиу ва бошуа маслауатчилардан ташкил топади.

Таҳририят жамоаси уз уууукдари доирасига кирадиган барча масалаларни умумий мажлисда уал қилади.

VI.                   6. Таҳририят жамоаси Меҳнат шартномаси (контракт) билан ишлаётган фууаролардан иборат булади.

VII. ТАХРИРИЯТДАГИ МЕХ,HAT МУНОСАБАТЛАРИ

VII.                 1. Меҳнат жамоасининг меҳнат қонунлари ва мажбуриятлари (бурчлари) амалдаги қонун, мазкур Низом, ички тартиб-қоидалар, лавозимга тааллуқли йуриқномалар билан белгиланади.

VII.                2. Бош муҳаррир ижодий ходимларни ишга қабул қилиш бўйича Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ректорига тегишли таклифлар киритади.

VIII. “ФИЛОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИ” ЖУРНАЛИ НАШРИНИНГ ТУХТАТИЛИШИ

VIII.              1. “ ФИЛОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИ ” журнали нашри муассислар уарори асосида тухтатиш, уайта ташкил этиш ёки тугатиш шаклида амалга оширилади.

VIII.             2. “ ФИЛОЛОГИЯ МАСАЛАЛАРИ ” журнали муассислар уарори билан тухтатилган тауцирда ишдан бушаган ходимларга нисбатан қонунда кузда тутилган барча Меҳнат кафолати уууууларига риоя уилинади.

IX. ЯКУНИЙ КОИДАЛАР

IX.                   1. Мазкур Низом муассислар томонидан қабул уилинади ва тасдиуланади.

IX.2. Мазкур Низом тасдиуланган кундан эътиборан кучга киради.

IX.3. Низом ва Таъсис шартномаси бир-бирини тулдиради.

IX.4. Ушбу Низом узбек тилида, тенг ҳуқукий кучга эга бўлган олти нусхадан иборат.